Stichting AED-Werkgroep Tubbergen

Stichting AED-Werkgroep Tubbergen, hierna te noemen als AED-Werkgroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De AED-Werkgroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

    -  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 


    -  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 


    -  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 


    -  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 


    -  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 


    -  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
Als AED-Werkgroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderin dit document. 


Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via het Contactformulier binnen komen en de gegevens die wij gebruiken om met de cursisten te communiceren, in te delen en in te voeren bij Hartslagnu worden door de AED-Werkgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

-  Administratieve doeleinde; 


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AED-Werkgroep de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

-  Achternaam / voornaam;
- Voorletters;
- Man / vrouw;
- Adres;
- Postcode;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
-  E-mailadres; Uw persoonsgegevens worden door de AED-Werkgroep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zoals omschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon’ s) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn
De AED-Werkgroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
-  Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten; 


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Stichting AED-Werkgroep Tubbergen
Donckermannstraat 12
7651 BE Tubbergen
aed@aedtubbergen.nl